Svatba v Yard Resort - Všeobecné obchodní podmínky


VŠECHNY UVEDENÉ CENY VE SVATEBNÍ NABÍDCE JSOU NYNÍ AKTUÁLNÍ A PLATNÉ PRO ROK 2023, PRO ROK 2024 BERTE PROSÍM NABÍDKU JAKO ORIENTAČNÍ S PŘÍPADNOU MOŽNOU KOREKCÍ CEN, ČI ÚPRAVOU PODMÍNEK -POKUD BY ZDRAŽILY NĚKTERÉ SUROVINY, SLUŽBY ČI DOŠLO KE ZMĚNĚ SAZBY DPH APOD., BUDOU TYTO ZMĚNY ÚMĚRNĚ PROMÍTNUTY I DO NAŠICH CEN.

TERMÍN SVATBY JE MOŽNÉ NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT MAX. NA DOBU 7 DNÍ. K TÉTO NEZÁVAZNÉ REZERVACI NEDOCHÁZÍ AUTOMATICKY ZASLÁNÍM NABÍDKY NA POPTÁVANÝ TERMÍN Z NAŠÍ STRANY, ALE JE TŘEBA REZERVOVAT PÍSEMNĚ EMAILEM NATato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

DNEM, KDY VÁM BUDE PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE Z NAŠÍ STRANY PÍSEMNĚ POTVRZENA, ZAČÍNÁ PLYNOUT 7DENNÍ OPCE. V PŘÍPADĚ MARNÉHO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY, REZERVACE TERMÍNU AUTOMATICKY ZANIKÁ A ZANIKÁ I TATO NABÍDKA.

POKUD SE ROZHODNETE TERMÍN OBJEDNAT ZÁVAZNĚ, JE TŘEBA ZASLAT EMAILEM VYPLNĚNOU A VÁMI PODEPSANOU OBJEDNÁVKU, KTEROU VÁM ZAŠLEME K VYPLNĚNÍ.

NA ZÁKLADĚ TÉTO EMAILOVÉ OBJEDNÁVKY JE VYSTAVENA ZÁLOHOVÁ FAKTURA NA NEVRATNÝ DEPOSIT 35.000,-CZK SE SPLATNOSTÍ 7 DNŮ OD VYSTAVENÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE SVATBA ZREALIZUJE DLE ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY, TEDY V ŘÁDNÉM TERMÍNU, JE TENTO DEPOSIT ZAPOČTEN VŮČI CELKOVÉ ÚTRATĚ. NEBUDE-LI TENTO DEPOSIT UHRAZEN NEJPOZDĚJI V DEN SPLATNOSTI, MÁME PRÁVO OD OBJEDNÁVKY ODSTOUPIT (ZRUŠIT JI). V PŘÍPADĚ ZMĚNY TERMÍNU Z DŮVODŮ NA VAŠÍ STRANĚ ČI ZRUŠENÍ SVATBY BUDE TENTO DEPOSIT ZAPOČTEN NA ÚHRADU VAŠICH NÍŽE UVEDENÝCH ZÁVAZKŮ, TZN. NEVRACÍ SE. ZÁROVEŇ VÁS INFORMUJEME, ŽE NEJSME POVINNI ZAHÁJIT JAKÉKOLIV PŘÍPRAVNÉ PRÁCE DŘÍVE, NEŽ BUDE TENTO DEPOSIT UHRAZEN.

VE LHŮTĚ NEJPOZDĚJI DO 6 MĚSÍCŮ PŘED SJEDNANÝM TERMÍNEM SVATBY MUSÍTE SLOŽIT DALŠÍ NEVRATNÝ DEPOSIT VE VÝŠI 40.000,-KČ.( OBJEDNÁTE-LI TERMÍN SVATBY V OBDOBÍ KRATŠÍM, NEŽ 6 MĚSÍCŮ PŘEDEM , MUSÍTE TUTO DRUHOU NEVRATNOU ZÁLOHU SLOŽIT NEJPOZDĚJI DO UPLYNUTÍ POLOVINY DOBY MEZI VAŠÍ E-MAILOVOU OBJEDNÁVKOU TERMÍNU A TÍMTO TERMÍNEM).  V PŘÍPADĚ, ŽE SE SVATBA ZREALIZUJE DLE ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY, TEDY V ŘÁDNÉM TERMÍNU, JE TENTO DEPOSIT ZAPOČTEN VŮČI CELKOVÉ ÚTRATĚ. V PŘÍPADĚ ZMĚNY TERMÍNU Z DŮVODŮ NA VAŠÍ STRANĚ ČI ZRUŠENÍ SVATBY BUDE TENTO DEPOSIT ZAPOČTEN NA ÚHRADU VAŠICH NÍŽE UVEDENÝCH ZÁVAZKŮ, TZN. NEVRACÍ SE.

ZÁROVEŇ VÁS INFORMUJEME, ŽE NEDOJDE-LI KE SLOŽENÍ TOHOTO DALŠÍHO DEPOSITA ANI DO 5 DNŮ PO MARNÉM UPLYNUTÍ UVEDENÉ LHŮTY, NEJSME POVINNI VÁM POSKYTOVAT JAKÉKOLI DALŠÍ SLUŽBY NEBO POKRAČOVAT V JAKÝCHKOLI DALŠÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACECH A JSME OPRÁVNĚNI OD OBJEDNÁVKY ODSTOUPIT (ZRUŠIT JI) – V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSME OPRÁVNĚNI POŽADOVAT PO VÁS PAUŠÁLNÍ NÁHRADU ZA JIŽ POSKYTNUTÉ SLUŽBY VE VÝŠI 35.000,-KČ, NA JEJÍŽ ÚHRADU BUDE POUŽIT PRVNÍ VÁMI SLOŽENÝ DEPOSIT.

OBA VÝŠE UVEDENÉ DEPOSITY JSOU POSKYTOVÁNY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY NÁKLADŮ NA POSKYTNUTÍ NAŠICH SLUŽEB, RESP. ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY ZÁVAZKŮ PŘI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Z VAŠÍ STRANY (VIZ BOD F. NÍŽE), PŘÍPADNĚ NÁHRADY ZA NEVYUŽITÍ SJEDNANÉHO PRONÁJMU A OBJEDNANÉHO STRAVOVÁNÍ A NÁHRADU ZA NEOBSAZENÍ OBJEDNANÉHO UBYTOVÁNÍ V AREÁLU YARD RESORT (DLE PLATNÝCH STORNO PODMÍNEK UVEDENÝCH VÝŠE).

POSKYTNUTÉ DEPOSITY MOHOU BÝT PROTO ZAPOČÍTÁNY NA PŘÍSLUŠNOU SMLUVNÍ POKUTU, PŘÍPADNĚ NA VAŠE DALŠÍ ZÁVAZKY VŮČI NÁM NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNOU ČÁST.

SMLUVNÍ POKUTY UVEDENÉ V TÉTO NABÍDCE POKRÝVAJÍ NÁKLADY NA POSKYTNUTÍ NAŠICH SLUŽEB, RESP. NÁHRADU ŠKODY, KTERÁ NÁM VZNIKE V DŮSLEDKU JEJICH NEVYUŽITÍ Z VAŠÍ STRANY.

DÁLE SI VÁS TÍMTO DOVOLUJEME INFORMOVAT, ŽE MÁTE V SOULADU S § 1829 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO BEZ UVEDENÍ DŮVODU OD OBJEDNÁVKY ODSTOUPIT, A TO V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 14 DNŮ OD ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY Z VAŠÍ STRANY NA NAŠÍ NÍŽE UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU. ZÁROVEŇ SI VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT, ŽE V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ MÁTE POVINNOST UHRADIT PŘÍSLUŠNOU ČÁST CENY ZA SLUŽBY, KTERÉ JIŽ BYLY NA VAŠI VÝSLOVNOU ŽÁDOST POSKYTNUTY, RESP. S JEJICHŽ PLNĚNÍM JIŽ BYLO ZAPOČATO.

ZÁROVEŇ SI VÁS DOVOLUJEME INFORMOVAT, ŽE SI VYHRAZUJEME PRÁVO ZMĚNIT, PŘÍPADNĚ ZRUŠIT TERMÍN OBJEDNÁVANÉ AKCE V PŘÍPADĚ, ŽE NÁM V JEJÍM KONÁNÍ BUDE BRÁNIT VYŠŠÍ MOC JAKO MIMOŘÁDNÁ NEPŘEDVÍDATELNÁ NEBO NEODVRATITELNÁ PŘEKÁŽKA, VZNIKLÁ NEZÁVISLE NA NAŠÍ VŮLI. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM DLE SVÝCH MOŽNOSTÍ NABÍDNEME NÁHRADNÍ TERMÍN V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU, V NĚMŽ SE MĚLA SVATEBNÍ AKCE PŮVODNĚ USKUTEČNIT.

PODMÍNKY ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY SJEDNANÉHO TERMÍNU SVATBY VÁM VZNIKAJÍ VŮČI NÁM TYTO ZÁVAZKY:

A) PŘI ZRUŠENÍ TERMÍNU V DOBĚ VÍCE NEŽ 6 MĚSÍCŮ PŘED TERMÍNEM SVATBY ÚČTUJEME SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 35.000,-KČ;

B) PŘI ZRUŠENÍ TERMÍNU V DOBĚ KRATŠÍ NEŽ 6 MĚSÍCŮ A DELŠÍ NEŽ 2 MĚSÍCE PŘED TERMÍNEM SVATBY ÚČTUJEME SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 75.000,-KČ;

C) PŘI ZRUŠENÍ TERMÍNU V DOBĚ KRATŠÍ NEŽ 2 MĚSÍCE A DELŠÍ NEŽ 4 DNY PŘED TERMÍNEM SVATBY ÚČTUJEME SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 75.000,- KČ A DÁLE
- NÁHRADU ZA NEOBSAZENÍ OBJEDNANÉHO UBYTOVÁNÍ (V SOULADU SE STORNO PODMÍNKAMI UVEDENÝMI VÝŠE V BODĚ C. TÉTO NABÍDKY)

D) PŘI ZRUŠENÍ TERMÍNU V DOBĚ KRATŠÍ NEŽ 4 DNY PŘED TERMÍNEM SVATBY ÚČTUJEME STORNO POPLATEK VE VÝŠI 100.000,- KČ
- NÁHRADU ZA NEOBSAZENÍ OBJEDNANÉHO UBYTOVÁNÍ (V SOULADU SE STORNO PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE)
- NÁHRADU ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY DALŠÍCH SUBDODAVATELŮ (KVĚTINY, CUKRÁRNA, DJ, BALONKY, HLÍDÁNÍ DĚTÍ A POD.).

UVEDENÉ SMLUVNÍ POKUTY POKRÝVAJÍ NÁKLADY NA POSKYTNUTÍ NAŠICH SLUŽEB, RESP. NÁHRADU ŠKODY, KTERÁ NÁM VZNIKE V DŮSLEDKU JEJICH NEVYUŽITÍ Z VAŠÍ STRANY.

STORNO PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

V PŘÍPADĚ, ŽE PROVEDETE STORNO OBJEDNANÉHO UBYTOVÁNÍ, JSTE POVINNI NÁM UHRADIT SMLUVNÍ POKUTY V NÁSLEDUJÍCÍ VÝŠI:

V PŘÍPADĚ STORNA do 60 dnů před příjezdem ČINÍ smluvní pokuta 15% z celkové ceny zrušeného ubytování (VIZ VÝŠE UVEDENÝ CENÍK)

V PŘÍPADĚ STORNA do 20 dnů před příjezdem smluvní pokuta 25% z celkové ceny zrušeného ubytování (VIZ VÝŠE UVEDENÝ CENÍK)

V PŘÍPADĚ STORNA do 7 dnů před příjezdem smluvní pokuta 50% z celkové ceny zrušeného ubytování (VIZ VÝŠE UVEDENÝ CENÍK)

V PŘÍPADĚ STORNA do 3 dnů před příjezdem smluvní pokuta 90% z celkové ceny zrušeného ubytování (VIZ VÝŠE UVEDENÝ CENÍK)

V PŘÍPADĚ STORNA v den příjezdu smlu pokuta 100% z celkové ceny zrušeného ubytování (VIZ VÝŠE UVEDENÝ CENÍK)

V PŘÍPADĚ NEDOJEZDU ČI STORNA REZERVACE U SAMOPLÁTCŮ JSOU STORNO POPLATKY ÚČTOVÁNY OBJEDNATELI.

POSKYTNUTÉ DEPOSITY (VIZ BOD E. VÝŠE) MOHOU BÝT ZAPOČÍTÁNY NA PŘÍSLUŠNOU SMLUVNÍ POKUTU, PŘÍPADNĚ NA VAŠE DALŠÍ ZÁVAZKY VŮČI NÁM, RESP. JEJICH PŘÍSLUŠNOU ČÁST.

ŽÁDNÉ AGENTURY ČI EXTERNÍ KOORDINÁTORKY NEJSOU POVOLENY.

OBJEDNAVATEL NESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ MAJETKOVÉ I NEMAJETKOVÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ HOSTY JEJICH AKCE.

ZA VEŠKERÉ NEPŘEVZETÉ VĚCI NERUČÍME

V případě spotřebitelského sporU podle § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, jste oprávněni podat návrh na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím formuláře umístěného nahttp://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

YARD Resort service s.r.o. jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vás tímto jako subjekt údajů informuje, že v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), a to v rozsahu [jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození/r.č., tel., e-mail, bankovní účet – doplní se podle skutečnosti].

Tyto osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány

  • za účelem jednání o objednávce (uzavření smlouvy) a jejího následného plnění, poskytování objednaných služeb, jakož i k vedení agendy objednávek (uzavřených smluv) v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, dále
  • za účelem vytváření databází smluvních stran společnosti YARD Resort service s.r.o.,
  • za účelem plnění právních povinností společnosti YARD Resort service s.r.o. vyplývajících z platných a účinných právních předpisů a dále
  • pro účely oprávněných zájmů společnosti YARD Resort service s.r.o. (zpracování osobních údajů pro vymáhání pohledávek nebo vedení interního black-listu osob, které se dopouštějí protiprávního jednání vůči společnosti YARD Resort service s.r.o. či opakovaně zneužívají práv),

a to po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Jako subjekt údajů dále berete na vědomí, že máte právo požadovat od správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům, požadovat jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti takovému zpracování, právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Podrobnosti k podmínkám zpracování osobních údajů subjektů údajů a podrobnosti k jednotlivým právům subjektů údajů jsou uvedeny na www.yardresort.com.